Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Allmänna villkor för översättare

Linguacoms allmänna villkor för översättningsuppdrag

 

Lingua Communication Nordic AB, org. nr. 556863-9628 (”Linguacom”) är en fullservicebyrå inom språkbranschen som erbjuder sina kunder rikstäckande tolk- och översättningstjänster. Linguacoms kunder utgörs av såväl myndigheter och kommuner som privata företag. Linguacom har ett brett nätverk av översättare och tolkar som behärskar över 250 språk och dialekter. Översättaren önskar ingå i Linguacoms nätverk av översättare i syfte att tillhandahålla översättningstjänster till Linguacoms kunder. Linguacom och Översättaren har enats om att samtliga Uppdrag som Översättaren åtar sig ska utföras enligt de villkor som framgår av detta Avtal om inte Parterna enas om något annat.

1.   Definitioner
”Avtalad Leveransdag” avser den dag då Översättningen senast ska vara Linguacom tillhanda.
”Avtalet” avser Linguacoms allmänna villkor för översättningsuppdrag och eventuella bilagor som anges i punkt 2 nedan.”
”Immateriella Rättigheter” avser alla immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, mönsterrättigheter, bruksmönster, upphovsrätter och närstående rättigheter, databasrättigheter och liknande rättigheter som gäller i någon del av världen i förhållande till tredje man, oavsett om de är registrerade eller inte och i samtliga format, inklusive ansökan och rätten att ansöka om registrering av immaterialrättsligt skydd för sådana rättigheter.
”Konfidentiell Information” avser all information som rör Kundens eller Linguacoms interna verksamhet, affärsförhållanden, affärsplanering, affärshemligheter, teknikhemligheter och andra företagshemligheter, kunder, personuppgifter, operativa verksamhet liksom administration, ekonomi och finansiering, teknik, design, processer, formler, datorsystem, programvaror, källkod, objektkod, algoritmer, know-how och forskning och utveckling samt annan information som enligt lag är konfidentiell eller som Kunden eller Linguacom betecknar som konfidentiell, eller som i övrigt efter omständigheterna får anses vara av konfidentiell natur.
”Kund” avser Linguacoms kund som är ursprunglig beställare av ett Uppdrag.
”Kundavtalet” avser avtalet mellan Linguacom och Kunden avseende Uppdraget.
”Part” avser Linguacom eller Översättaren var för sig.
”Parterna” avser Linguacom och Översättaren gemensamt.
”SCC” avser Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
”Översättaren” avser översättaren som ska utföra Uppdrag enligt detta Avtal.
”Översättningen” avser översättning som Översättaren skapar vid utförandet av Uppdrag.
”Uppdrag” avser översättningsuppdrag förmedlade av Linguacom till Översättaren.
”Uppdragstid” avser den tidsperiod under vilken Översättaren ska utföra Uppdraget.

2.   Avtalsdokument
Avtalet utgörs av de vid var tid gällande Linguacoms allmänna villkor för översättningsuppdrag och, i förekommande fall, instruktioner meddelade av Linguacom. Vid eventuella motstridigheter ska följande tolkningsordning gälla i fallande ordning.

(i) Instruktioner meddelade av Linguacom
(ii) Linguacoms allmänna villkor för översättningsuppdrag

Linguacom äger rätt att ändra dessa allmänna villkor för översättningsuppdrag vid behov. Den senast gällande versionen av villkoren kommer att gälla med omedelbar verkan för Uppdrag som har förmedlats efter det att de allmänna villkoren har uppdaterats.

3.   Uppdragets ingående
Linguacom kommer att erbjuda Översättaren Uppdrag genom en förfrågan via telefon eller e-post. Översättaren kan neka eller acceptera ett Uppdrag på samma sätt som Översättaren har mottagit förfrågan från Linguacom.

Innan Översättaren accepterar ett Uppdrag ska Översättaren noggrant överväga om Översättaren är lämplig att utföra Uppdraget enligt de kraven som framgår av Avtalet inklusive, men inte begränsat till, Avtalad Leveransdag, Uppdragstiden, Uppdragets komplexitet och de förkunskaper som kan vara nödvändiga för att Uppdraget ska utföras enligt avtalade krav. Översättaren ska även tillse att Översättaren är insatt i bestämmelser rörande ersättning, avbokningsregler och eventuella viten. Om Översättaren anser att Översättaren inte är kompetent för att utföra det aktuella Uppdraget eller Översättaren annars kan ha svårigheter att utföra Uppdraget enligt Avtalet inom Uppdragstiden, ska Översättaren neka Uppdraget.

När Översättaren har meddelat Linguacom att Översättaren accepterar Uppdraget och Linguacom har skickat Översättaren en bekräftelse på Uppdraget muntligen eller via e-post ska Uppdraget anses vara tilldelat Översättaren.

4.   Kundens avbokning av Uppdrag
Om Kunden avbokar ett tilldelat Uppdrag utgår ersättning till Översättaren enligt gällande avbokningsregler. Översättaren ska kontakta Linguacom för att erhålla information om vilka avbokningsregler som gäller för det enskilda Uppdraget.

5.   Linguacoms åtaganden
Linguacom ska tillhandahålla Översättaren nödvändiga instruktioner avseende respektive Uppdrag. Därtill ska Linguacom meddela Översättaren de särskilda avbokningsregler som är avtalade med Kunden, Avtalad Leveransdag och andra eventuella tidsfrister som gäller för Uppdraget.

Det åligger Översättaren att hålla sig informerad om de krav som ställs på respektive Uppdrag, inklusive men inte begränsat till Avtalad Leveransdag, Uppdragstid, arvode och eventuella viten. Om Översättaren saknar någon information som är nödvändig för Uppdragets genomförande eller annars är av betydelse, åligger det Översättaren att begära sådan information från Linguacom genom att kontakta Linguacoms team för översättningar per telefon i första hand och i andra hand per e-post till .

6.   Översättarens åtaganden
För det fall att Översättaren är godkänd för F-skatt vid Avtalets ingående ska Översättaren inneha F-skattsedel under hela avtalstiden samt betala lagstadgade skatter, avgifter och andra pålagor i egenskap av självständig näringsidkare i enlighet med svensk lag.

Översättaren ska utföra Uppdrag fackmannamässigt, professionellt och enligt de vid var tid gällande etiska reglerna om god translatorsed utfärdade av Kammarkollegiet ”God translatorssed – Kammarkollegiets råd till auktoriserade translatorer” och Kammarkollegiets translatorsföreskrifter. Det åligger Översättaren att hålla sig informerad om den senaste versionen av ovan nämna regler och föreskrifter.

Eventuella språkliga, stilistiska, korrektur eller andra korrigeringar ska ske inom tjugofyra (24) timmar från det att Linguacom har meddelat Översättaren om vilka korrigeringar som ska utföras. Sådana korrigeringar utförs utan rätt till ytterligare ersättning för Översättaren.

Om Översättaren är försenad eller kan komma att bli försenad med utförandet av Uppdraget ska Översättaren omedelbart meddela Linguacoms team för översättningar per telefon i första hand och i andra hand per e-post till . För det fall att Översättaren meddelar Linguacom om en eventuell försening eller det annars kan antas att Översättaren inte kommer att kunna leverera Översättningen på Avtalad Leveransdag, ska Linguacom äga rätt att anlita en annan översättare för att utföra Uppdraget på Översättarens bekostnad.

 

Vid försening eller fel i Uppdrag kan även Översättarens ersättning för Uppdraget reduceras eller helt utebli beroende på förseningen eller felets omfattning. Översättaren kan även åläggas att betala vite enligt Linguacoms vid var tid gällande vitesnivåer. Om Linguacom är av uppfattningen att det är oskäligt att Översättaren ska åläggas att betala vite, kan Översättaren besluta om att efterge kravet på vite för det aktuella Uppdraget.

7.   Arvode och annan ersättning
Ersättning för utfört Uppdrag ska utgå enligt vad som är överenskommet mellan Linguacom och Översättaren vid Översättarens accepterande av Uppdraget. Samtliga eventuella korrigeringar av Översättningar ingår i det avtalade arvodet och ska inte föranleda någon ytterligare rätt till ersättning för Översättaren.

Rörligt arvode utgår efter faktiskt nedlagd tid för Uppdraget eller annan avtalad grund. Om Linguacom inte har meddelat vilket arvode som ska tillämpas vid beräkning av rörligt arvode, åligger det Översättaren att kontrollera med Linguacom vilken prislista som ska tillämpas för det aktuella Uppdraget.

Fast arvode ska skriftligen överenskommas mellan Linguacom och Översättaren för att vara tillämpligt.

8.   Betalning och fakturering
Ersättning till Översättaren utgår enligt överenskommen betalningsplan. Har Parterna inte enats om någon betalningsplan ska ersättning utbetalas i efterskott högst en gång per månad avseende avtalat och utfört arbete.

Betalning sker mot faktura med trettio (30) dagars betalningsvillkor. Om Översättaren så begär, kan Linguacom ställa ut en självfaktura i Översättarens ställe. Betalning sker till bankkonto föranmält av Översättaren. Självfaktura samt tillhörande fakturaspecifikation tillhandahålls senast den 15:e varje efterföljande månad i relation till utförda Uppdrag.

9.   Immateriella rättigheter
Översättaren överlåter omedelbart till Linguacom äganderätten till samtliga Immateriella Rättigheter till aktuell Översättning som skapas av Översättaren vid utförandet av Uppdrag.

Linguacom har rätt att fritt använda Översättningen utan några begränsningar. Detta inkluderar en rätt att utnyttja, modifiera, anpassa, kopiera, vidareöverlåta och vidareupplåta de Immateriella Rättigheterna till Översättningen samt att bevilja rättigheterna ovan till Kunden eller annan tredje man.

Översättaren ska, utan rätt till särskild ersättning, utfärda eller underteckna samtliga handlingar som är nödvändiga för att Linguacom och, i förekommande fall, Kunden ska tillvarata sina rättigheter till Översättningen.

10.   Sekretess
Översättaren är införstådd med att Översättaren i samband med Uppdragens utförande kommer att få tillgång till konfidentiell information tillhörande Linguacom och Kunden. Sådan konfidentiell information kan vara, men är inte begränsat till, finansiell, kommersiell och teknisk information, marknadsföringsinformation, affärsplaner och information om respektive bolags kunder, leverantörer, produkter, tjänster och affärspartners. Översättaren får inte använda eller röja sådan Konfidentiell Information för tredje man, med undantag för sådan användning eller sådant röjande som krävs för utförandet av Uppdraget. Detta gäller såväl under detta Avtals giltighetstid som under tiden därefter.

Översättaren förbinder sig att förvara konfidentiell information på ett säkert sätt och skyddad från obehörig åtkomst.

Inom tjugofyra (24) timmar efter det att ett Uppdrag har utförts ska Översättaren tillse att samtligt material, oavsett format, tillhörande Kunden förstörs på sådant sätt att det inte är möjligt att återskapa.

11.   Ansvarsbegränsning
Skadevållande Part ska för det fall denne bryter mot detta Avtal ersätta den skadelidande Parten. Den skadelidande Parten ska alltid vidta de åtgärder som rimligen kan förväntas av Parten för att begränsa sin skada.

Vardera Parts skadeståndsansvar för samtliga skador enligt detta Avtal och samtliga Uppdrag ska vara begränsat till direkta skador och förluster till ett sammanlagt maximalt belopp uppgående till ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) vid tidpunkten för skadans uppkomst. Parts skadeståndsansvar omfattar inte indirekta skador och förluster såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing eller förlorad goodwill.

Ansvarsbegränsningarna ovan gäller inte vid ansvar enligt punkt 9 (Immateriella Rättigheter) eller brott mot punkt 10 (Sekretess) och inte heller såvida uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

12.   Avtalstid och uppsägning
Detta Avtal träder ikraft på dagen då Översättaren har accepterat ett Uppdrag enligt detta Avtal. Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp av båda Parter med omedelbar verkan. Oaktat Parts uppsägning ska detta Avtal fortsatt gälla för Uppdrag som har accepterats och tilldelats Översättaren innan det att uppsägning har skett.

13.   Meddelanden
Meddelanden under detta Avtal ska alltid ske via e-post till Part på senast meddelad e-postadress med undantag för vad som framgår i punkt 3, 5 och 6 ovan. Meddelanden anses ha kommit mottagaren tillhanda vid den tidpunkt som mottagande Parts uttryckliga bekräftelse om mottagande är avsändande Part tillhanda. Automatiskt genererade e-postsvar anses inte som bekräftelse.

14.   Tillämplig lag och tvister
Svensk materiell rätt ska gälla för detta Avtal.

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC.

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Språket som ska användas i skiljeförfarandet är svenska.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av detta Avtal eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt 14 gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, eller annars erfordras för doms verkställighet.